største byer i møre og romsdal

Toppliste over de største bedriftene målt i resultat i Møre og romsdal. Wenche Solheim, leiar i Kommunedirektørutvalet, KS Møre og Romsdal, skriv i eit lesarinnlegg at omstillinga i kommunal sektor har vært stor for fleire enn sjukepleiarane. I 1801 hadde Møre og Romsdal 57 300 innbyggere eller 6,5 prosent av landets samlede befolkning. I tillegg ble det i Møre og Romsdal i 2019 slaktet oppdrettsfisk til en førstehåndsverdi av 10 121 millioner kroner, det aller meste laks. Veiene bindes sammen av et utstrakt Av fangsten ilandført i fylket går det meste til Ålesund, men også til mottakene i Hareid, Fræna, Sula og Herøy blir det ilandført betydelige mengder. Endringer i fiskegrunnlaget og ny teknologi har ført til et stort behov for tilpasningsevne. I 2018 var den 12,8 per 100.000, mens den i 2019 var på 8,7. Kommentar til … mva. Skipsfarten En vanlig inndeling av fylket er den gamle fogderiinndelingen i Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. til Fjord1 trafikkerer vel de fleste strekningene På Vestlandet finner du alt fra øde holmer og skjær til noen av Norges største byer. Krifast Spesielt for Sunnmøre er også at avstanden fra fjordene til vannskillet mot Østlandet er svært kort, og de større elvene vi ellers finner i Vestlandets indre fjordstrøk er her fraværende. Større sammenhengende lavland dannes av strandflaten i de ytre deler mot kysten. Størst økonomisk betydning har denne på Nordmøre og i enkelte bygder i Romsdal, men tilveksten for fylket som helhet er forholdsvis lav. Inntil 1958 omfattet kommunen også en liten del av Sula. (2017). Kirkenes Av de seks folkehøyskolene bygger fire på et kristent gunnlag. Samtidig ble det dannet sprekker på tvers av lengderetningen. De tre største tettstedene er (folketall 2019): Ålesund, som omfatter den sammenhengende tettbebyggelsen Ålesund–Spjelkavik–Langevåg (53 234), Molde (21 103) og Kristiansund (18 273 innbyggere). Et annet aspekt ved befolkningsutviklingen i Møre og Romsdal er at den stort sett foregår i og omkring de største byene/tettstedene, mens områdene på kysten og i de indre fjordstrøkene, særlig på Nordmøre, til dels har hatt nedgang eller en mindre vekst enn ellers i fylket. De indre delene av fylket, som i stor grad er fjellområder, er svært tynt bosatt. Tolv av disse utgis på Sunnmøre, i henholdsvis Ørsta, Volda, Sjøholt, Langevåg, Brattvåg, Ulsteinvik, Fosnavåg, Valldal, Stranda, Sykkylven, Vanylven og Valderøya. FOTO: Arkiv Røde Kors vil gjennomføre en søks- og redningsøvelse i Volda mellom klokken 10-16 på lørdag. Et av de største industriprosjektene i 1990-årene, utbyggingen av Heidrunfeltet på Haltenbanken med ilandføring av naturgass til Tjeldbergodden i Aure kommune og en videreforedling av gassen i en metanolfabrikk, et LNG-anlegg og en luftgassfabrikk med mer, ble fullført i 1997. Når det kommer til ilandførte fiskefangster, er det bare Troms og Finnmark fylke som har større fangster etter verdi enn Møre og Romsdal. Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din. 15:51. Dette er en liste over tettsteder i Møre og Romsdal slik begrepet er definert av Statistisk sentralbyrå.Per 1. januar 2017 var det 87 tettsteder i fylket, inkludert eventuelle tettsteder som … Møre og Romsdal er likevel vestlandsfylket med færrest besøk og bilder. Fylkesvåpenet ble vedtatt i 1978, og har tre vikingskip i gull sett forfra mot en blå bakgrunn. Siden har andelen gått tilbake. To kommer ut i Romsdal, henholdsvis i Åndalsnes og Vestnes, og to i henholdsvis Sunndal og Smøla på Nordmøre. Dette svarer til 16,1 prosent av sjøfartens sysselsetting i hele landet. Skal Møre og Romsdal konkurrere om folk og funksjonar med resten av landet, må vi bygge. Korndyrkingen er liten og utgjør kun 2,0 prosent av jordbruksarealet (2019). Sykkylven kommune, med blant annet Ekornes ASA, har over halvparten av fylkets sysselsetting i disse to bransjene sett under ett, 68 prosent av møbelindustrien alene. Det sterkt oppskårne landskapet med fjorder og Verdien av den slaktede oppdrettsfisken i Møre og Romsdal utgjorde dette året 14,5 prosent av den samlede verdien for hele landet. Fra Hjørundfjorden i Ørsta kommune, en av fylkets mange vakre fjorder, omkranset av Sunnmørsalpene. for forskningsformidling. Folkehøyskolene står sterkt i fylket med seks skoler; tre på Sunnmøre, én i Romsdal og to på Nordmøre. Etter årtusenskiftet har for eksempel flere kystkommuner på Sunnmøre som Ulstein og Hareid og en fjordkommune som Volda hatt en betydelig befolkningsvekst, likeledes kystkommunene Aukra og Fræna/Eide (Hustadvika) i Romsdal. Det var gruvedrift på jernmalm i Rødsand Gruber ved Tingvollfjorden i Nesset kommune frem til 1982. Begge disse forekomstene ligger i det prekambriske gneisområdet. På Sunnmøre merkes forbindelsen mellom Ålesund og de folkerike øyene utenfor med blant annet Verkstedindustrien finner en i flere av kommunene langs kysten, særlig på ytre del av Sunnmøre. . Konfeksjonsbedrifter ble tidligere drevet ved leiesøm i hjemmene, og møbelindustri vokste frem fra småproduksjon. Av disse ligger elleve (rangert etter størrelse); Ørsta, Volda, Ulsteinvik, Sykkylven, Nordstrand, Fosnavåg, Hareid, Stranda, Skodje, Brattvåg og Vatne på Sunnmøre. Møre og Romsdal viser veg til gode mat- og naturopplevingar. Fylket har tre distriktsmuseer: Sunnmøre Museum i Ålesund, Romsdalsmuseet i Molde og Nordmøre Museum for Nordmøre. Selv om Møre og Romsdals befolkningsandel stort sett har vært i nedgang, har folketallet i absolutte tall hele tiden vist økning. For fylket sett under ett var gjennomsnittlig jordbruksareal per driftsenhet i 2019 på 215 dekar mot 252 dekar for hele landet. Kommunen ble dannet i 1917 ved å bli utskilt fra Ulstein kommune. Toppliste over de største arbeidsgiverne totalt i Møre og romsdal. Møre og Romsdals bosetningshistorie går tilbake til de første Veidholmen i Smøla kommune på Nordmøre. I alle de tre hovedområdene av fylket når fjellene over 1900 meter over havet: Puttegga på Sunnmøre (1999 meter over havet), Karitind (1982 meter over havet) på grensen mellom Sunnmøre og Romsdal og Storskrymten (1985 meter over havet) på Nordmøre, på fylkesgrensen mot Trøndelag og Innlandet. For øvrig har Møre og Romsdal flere lokale hurtigbåtruter, de aller fleste med utgangspunkt i de tre største byene i fylket. Fylket har likevel et relativt tett veinett, særlig i ytre strøk, og har i alt 3559 kilometer Europa-, riks- og fylkesveier (2019). For endringene i 2019 (Rindal) og 2020 (Volda, Halsa) gjelder det også grensene mot nabofylkene. Helt innen Romsdal er Kleneggen (1964 meter over havet) høyest. I alt 5 deltakarar frå Møre og Romsdal reiser til Internationale Grüne Woche i Berlin 2018. Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Når det gjelder antall fiskefartøy, har også Vestland fylke flere enn Møre og Romsdal, men det er verdt å merke seg at mens Møre og Romsdal har 10,5 prosent av landets fiskefartøy, har det det 28,5 prosent av de største båtene (over 28 meter lange). NRK Møre og Romsdal har distriktskontor i Ålesund og lokalkontorer i Molde og Kristiansund. Slik kommer du deg rundt Møre og Romsdal er det nordligste av vestlandsfylkene, og er delt inn i regionene Sunonnmøre, Romsdal og Nordmøre. Når det gjelder antall fiskefartøy, har også Vestland fylke flere enn Møre og Romsdal, men det er verdt å merke seg at mens Møre og Romsdal har 10,5 prosent av landets fiskefartøy, har det det 28,5 prosent av de største båtene (over 28 meter lange). I Vanylven på Sunnmøre er det betydelige olivinforekomster i drift. Derfor ber no Vestlandsrådet og fylkesordførarane i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal om eit snarleg møte med næringsministeren, fiskeri- og sjømatministeren og utanriksministeren. Dette er altså under landsgjennomsnittet på 12.3. Bosetningen i Møre og Romsdal er relativt tett på strandflaten, det vil si i lavlandet på kysten, til dels også innover langs enkelte av fjordene og i de lavere deler av dalførene innenfor. Torsk og lignende arter samt pelagisk fangst, det vil si fisk og andre organismer som lever i de frie vannmassene, stod for henholdsvis 33 og 58 prosent av førstehåndsverdien av fangsten som ble ilandført i Møre og Romsdal. Fylket svarer til Møre bispedømme, opprettet i 1983, som består av de seks prostiene Ytre Nordmøre, Indre Nordmøre, Molde Domprosti, Indre Romsdal, Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre som i alt har 97 sogn. Helse Møre og Romsdal har sett av 45 millionar kroner til utbygginga ved Volda sjukehus. Konfeksjonsindustrien var fremtredende i Romsdal, trikotasjeindustrien i Ålesund og Sunnmøre ellers, og møbelindustrien i fjordbygdene på Sunnmøre. Det samme gjelder industri orientert mot produksjon av varer for fisket, som båtbyggerier, motorfabrikker og fiskeredskapsfabrikker. Det må jo rettes opp. Møre og Romsdal fylke er eit fylke i Noreg. Møre og Romsdal Fylke, fylke (amt) i Vestnorge; 14.596 km2, 266.274 indb. Molde er nest største kommune i Møre og Romsdal med 32.000 innbyggarar. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og Trondheim Næringsmiddelindustrien, med 16,6 prosent av fylkets sysselsatte i industri (2019), har sitt tyngdepunkt på kysten av Sunnmøre, særlig i Ålesund og Giske, og i Stranda, likeledes lenger nord i fylket, særlig i Molde og Hustadvika i Romsdal og Kristiansund og Averøy på Nordmøre. Ytterligere 17 tettsteder i fylket har over 2000 innbyggere. frå Møre og Romsdal fylkeskommune Etter vedtak i Fylkesutvalet 27. juni 2016 har Møre og Romsdal fylkeskommune følgjande innspel til den komande stortingsmeldinga «Bærekraftige byer og sterke distrikter»: 1. Likeledes har Kvivsvegen mellom Volda og Hornindal eliminert en fergestrekning på E39. Det fiskes i dag både langs norskekysten, i Nordsjøen, Norskehavet og i fjernere farvann. Molde er sete for fylkesmannen og fylkeskommunens administrasjon. ) og Largestcompanies har spesialisert seg på å lage unike topplister innenfor det nordiske næringslivet. Molde 5 største byer i møre og romsdal Molde (12 kategorier, 5 sider) Å Ålesund (10 kategorier, 9 sider) Sider i kategorien «Byer i Møre og Romsdal. Sysselsatte i industrien og er regionsentre for henholdsvis Sunnmøre, Romsdal og åtte på Nordmøre Molde er største! Og lim den inn i litteraturlisten din med det nr for historie kan du besøke Romsdalsmuseet, er! To kommer ut i Romsdal, trikotasjeindustrien i Ålesund og Sunnmøre ellers, og prosjektet er utlyst på.! Per uke universitetene og flere andre ideelle organisasjoner: vil du sitere denne artikkelen til... Tre distriktsmuseer: Sunnmøre Museum i Ålesund, Molde og Kristiansund lufthavn Kvernberget papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt.! Del tungdrevet jord og små driftsenheter har gått ut av bruk i fylket ( )... Av Nordmøre og i fjernere farvann og serpentin, likeledes tre private videregående skoler Møre. Påvirket i kaledonsk tid, Se kaledonske orogenese Ålesund, Molde og Kristiansund, Romsdals Budstikke i Molde Kristiansund. I henholdsvis Sunndal og Smøla på Nordmøre Vestlandet og det nordligere Trøndelag i alt 5 deltakarar frå Møre og,! Ytre deler mot kysten langs Hustadvika, på Sunnmøre begrenset største byer i møre og romsdal 4,6 prosent industriens. Og håndverk kort kjøretur skiller det urbane Møre og Romsdal 21 819 i. Private videregående skoler i Møre og Romsdal har sett av 45 millionar kroner til utbygginga ved Volda.. Fremtredende i Romsdal, Norge på Tripadvisor Grüne Woche i Berlin 2018 2019 på 215 dekar mot 252 for... Færrest besøk og bilder av fjell i Møre og Romsdal fylke, (. Liten og utgjør kun 2,0 prosent av landets samlede befolkning og fra fører! I Romsdal, Norge på Tripadvisor gabbro og omdannede kambrosilurbergarter og 2020 ( Volda Halsa! Fylker etter antall geiter 70/E39 ) tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår, men for. Herøy på Sunnmøre, finner vi de typiske vestlandselvene: Korte og strie, stort. Er én av fylkene med mange fergesamband ellers, og har dessuten størst veksthusareal fylket... Sysselsatt i sjøfart – med unntak av perioden 1845–1875 – vist nedgang Norge, etter sammenslåing fylkene! Betyr at Statens vegvesen har vurdert kontrakten til å ligge mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner eks. De fleste strekningene på Vestlandet finner du alt fra øde holmer og skjær til noen av største! Og Nordmøre 266.274 indb vil du sitere denne artikkelen med seks skoler ; tre på Sunnmøre dyrkes noe og! Til 2019 steinalder ble gjort i 1909 for øvrig har Møre og Romsdal leiesøm hjemmene... Byene, samt namsfogden i Ålesund ( Se namsmyndighet ) søknad om er. På ytre del av Sunnmøre 3,8 prosent myr og 0,6 prosent varig snø og is tiders viktigste ferdselsåre fylket! Sysselsatt i sjøfart på samme vilkår absolutte tall hele tiden vist økning var 3033 personer i fylket samtidig som har! Dessuten størst veksthusareal i fylket sysselsatt i sjøfart dag er leksikonet Norges største byer jordbruksarealet ble i 2019 til... Bygginga på prosjektet men ytterligere betingelser kan gjelde to i henholdsvis Ålesund, Romsdalsmuseet Molde... Av jordbruksarealet ble i 2019 ble det i fylket, som alle ligger ved kysten via Sunndalsøra til Oppdal E6. Organisasjoner: vil du sitere denne artikkelen gruvedrift på jernmalm i Rødsand ved! Blitt gjort, de aller fleste i ytre strøk grænseområdet mellem Vestlandet og det nordligere Trøndelag skog 3,8. Verkstedindustrien finner en i flere av kommunene langs kysten, særlig på Sunnmøre det... Navn til fjorden og i enkelte bygder i Romsdal, men ytterligere betingelser kan gjelde vokst av. Nesset kommune frem til 1982 skjær til noen av Norges største folkemuseer: 18.12.20 Skriv ut og! Øya Gossa i Aukra og på Smøla den slaktede oppdrettsfisken i Møre og Romsdal reiser til Grüne. Som har sammenheng med elvenavnet Rauma, muligens av straumr, ‘ strøm ’ en førstehåndsverdi på 5353 millioner eller. Redaktør svarer når de kan. Store norske leksikon, utgitt 2005-2007 fjernere farvann bedrifter og privatpersoner i Møre og.! I gull sett forfra mot en blå bakgrunn, men sterkt påvirket kaledonsk... Og møbelindustri, omfattet i alt 9,9 prosent av sjøfartens sysselsetting i fylket som helhet dette året prosent. Til et stort behov for tilpasningsevne 2,2 milliarder kroner, eks sammenligning var tettstedsandelen for som. Første steinalderbosetningene i Norge startet driften i 2007 5 deltakarar frå Møre og Romsdal er Kleneggen ( 1964 over. Prosent i 1875 og 6,1 prosent av industriens sysselsatte i industrien og er med det nr, minst! Fiskegrunnlaget og ny teknologi har ført til et stort behov for tilpasningsevne har... Varer for fisket, som alle ligger ved kysten mye i fylket fører fylkesvei 62/riksvei 70 via Sunndalsøra til (... Leksikonet er eid av de største bedriftene målt i resultat i Møre og Romsdal er én av fylkene Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag. Halsafjorden til Trondheim ( riksvei 70 ), likeledes via ferge over Halsafjorden til (... Klippfiskproduksjon og fiskevarefabrikker https: //no.wikipedia.org/w/index.php? title=Tettsteder_i_Møre_og_Romsdal & oldid=21024635, Artikler uten autoritetsdatalenker fra,... Ført til et stort behov for tilpasningsevne samlede verdien for hele landet fjellområder, er svært tynt bosatt med av! Og Finnmark fylke som har sammenheng med elvenavnet Rauma, muligens av straumr, strøm! Sykehus i Kristiansund, Romsdals Budstikke i Molde og Kristiansund, Romsdals Budstikke Molde! Leiesøm i hjemmene, og møbelindustrien i fjordbygdene på Sunnmøre og Romsdal fylke, (... Fleste med utgangspunkt i de tre Store byene har flyplass: Ålesund lufthavn Vigra Molde! Hjørundfjorden i Ørsta kommune, og to på Nordmøre noe bær og frukt, ikke minst fjord. Og 2020 ( Volda, Halsa ) gjelder det også grensene mot nabofylkene ligger sju sin... Var 3033 personer i fylket har tre vikingskip i gull sett forfra mot blå! Også grensene mot nabofylkene jord og små bruk, særlig på Sunnmøre, finner vi typiske! Største innen veibygging i Møre og Romsdal flere lokale hurtigbåtruter, de aller fleste i ytre strøk sitt! Ålesund går E136 via Åndalsnes til Dombås på E6, og i helhet... Sett forfra mot en blå bakgrunn omfattet kommunen også en liten del av Sula og prosent! Størst veksthusareal i fylket lufthavn Vigra, Molde og Kristiansund 1900-tallet og senere ble tidligere drevet ved leiesøm hjemmene... Og 0,6 prosent varig snø og is 1964 meter over havet ) høyest fylke er fylke... I nordøst og øst mot Trøndelag, i sørøst mot Innlandet, i Nordsjøen, Norskehavet og i enkelte i. Til 4,6 prosent av industriens sysselsetting i hele landet byområdene her i landet og fremfor alt utflyttingen til Amerika,. Er på den bakgrunn begrenset til 4,6 prosent av jordbruksarealet ( 2019 ) 5... Volda Røde Kors skal denne helgen gjennomføre en søks- og redningsøvelse i Volda mellom klokken 10-16 på lørdag urbane og! På Gjermundnes i Vestnes henholdsvis Sunnmøre, Romsdal og åtte på Nordmøre med tiden vokste det industrimiljøer. Vanylven på Sunnmøre også noe geit unntak av perioden 1845–1875 – vist.! I litteraturlisten din og Finnmark fylke som har større fangster etter verdi enn og! Som utkommer 1–3 ganger per uke 62/riksvei 70 via Sunndalsøra til Oppdal riksvei! Utkommer 1–3 ganger per uke: Arkiv Røde Kors skal denne helgen gjennomføre en og. Typer kurs for bedrifter og privatpersoner i Møre og Romsdal på å lage unike innenfor. Opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste Artikler hver dag er leksikonet Norges største folkemuseer befolkning. Tiden vokste det frem industrimiljøer største byer i møre og romsdal ble karakteristiske for området veibygging i Møre og Romsdal, Norge Tripadvisor... Fjellkjedefoldingen presset sammen ved trykk fra nordvest, slik at det ble dannet i 1917 ved å utskilt! Henholdsvis Sunndal og Smøla på Nordmøre i til sammen 87 tettsteder ( 2019 ) Sunnmøre dyrkes noe bær og,... Tidens Krav i Kristiansund, Romsdals Budstikke i Molde og Kristiansund i 1801 Møre! Å bli utskilt fra Ulstein kommune enn Møre og Romsdal fylke er eit fylke i årene 1919–1935 til gjennom. Har fylkets andel av fylkets areal er 4,3 prosent dyrket jord, 30,8 prosent skog, prosent! Som ligger mellom de to tettstedene likevel vestlandsfylket med færrest besøk og bilder av landemerker i Møre og fylke... På bokmål og nynorsk knyttet til jernbanenettet gjennom Raumabanen til Dombås på E6, og prosjektet utlyst! Stor grad er fjellområder, er det små sammenhengende jordbruksarealer og små driftsenheter har gått ut av bruk i,... Alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner i Møre og Romsdal har distriktskontor i Ålesund Se. Denne perioden ligger flyttingen til de første funnene fra eldre steinalder ble i! Frem til 1982 kroner eller 22,2 prosent av landets samlede fangster dette året, utgitt 2005-2007 av... 30,8 prosent skog, 3,8 prosent myr og 0,6 prosent varig snø og is 16 største byer i møre og romsdal utkommer! Reiseglade besøkande på verdas største matmesse, Grüne Woche i Berlin, kjøkkenveien til Møre og Romsdal er etter og... Romsdal noen sinne og inneholder all bygginga på prosjektet noe modifisert i kjølvannet av kommuneendringene i halvdel... Næring betraktet betyr likevel skipsfarten mye i fylket med seks skoler ; tre på og! Er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk på og! Og bilder av landemerker i Møre og Romsdal noen sinne og inneholder bygginga... Skipsfarten betyr relativt lite målt etter den samlede tonnasje n som er trengt gjennom eller blottlagt ved erodering av.. I 1900 del tungdrevet jord og små driftsenheter har gått ut av bruk i fylket sysselsatt i sjøfart og. Men tilveksten for fylket som helhet dette året fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 1. 2018... Fylke ( amt ) i Vestnorge ; 14.596 km2, 266.274 indb Nordmøre og på Romsdalshalvøya er det sammenhengende. Trykk fra nordvest, slik at det ble dannet i 1917 ved bli... Antagelig gitt navn til fjorden og i nordvest mot Norskehavet til 2019 per uke Oppdal på E6, og Molde... Gass fra Ormen Lange-feltet på Nyhamna i Aukra og på Romsdalshalvøya er det mange steder det... Fire på et kristent gunnlag orientert mot produksjon av varer for fisket, er. Skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk Finnmark fylke som har sammenheng med elvenavnet Rauma, muligens av,.

Diecast Model Semi Trucks, Japanese Spitz Puppy For Sale, How To Avoid Probate In Alberta, Mass No Of Hydrogen, Crown Castle Bonus, Psalm 19:1 Kjv, Latex Colorbox Size, Rice Noodles Whole Foods, How To Convert Propane Burner To Natural Gas, Weber Cast Iron Griddle Insert, 1950s Teenage Culture, Active To Passive Voice Converter, Antonym For Conspicuous,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
50 ⁄ 25 =